Saobraznost proizvoda

Saobraznost proizvoda

Trgovac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

  1. ako odgovara opisu koji je dao trgovac na svom Servisu;
  2. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  3. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao;
  2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
  3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade - zamenom, ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (slovima: dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (slovima: šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.